Základné informácie
Od 1. januára SPOJENÁ ŠKOLA , Stred 305, 023 54 Turzovka Tlač Email

Dňom 1. januára 2020 vznikla rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka, s právnou subjektivitou , ktorá bola zaradená do siete škôl a školských zariadeníSlovenskej republiky s termínom začatia činnostiod 1.1.2020, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR evidovaným pod č. 2019/15439:2-A1050 zo dňa 6.11.2019 - SPOJENÁ ŠKOLA, STRED 305,023 54 Turzovka.

IČO ŠKOLY: 52806570

Názov a sídlo školy: Spojená škola, Stred 305, Turzovka

Druh a typ: spojená škola s právnou subjektivitou

Dátum začatia činnosti: 1.1.2020

Poverený riadením: Mgr. RASTISLAV BAKAJSA

Centrum voľného času Turzovka - organizačná súčasť.

 
O nás Tlač Email

Vitajte na stránke CVČ Turzovka, ktoré prevádzkuje záujmové krúžky a voľnočasové aktivity pre deti a mládež.

Centrum voľného času Turzovka je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež do 30 rokov s celoročnou prevádzkou. Zabezpečujeme záujmovú, výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú činnosť, aby mohli všetky deti, mládež ale aj dospelí bez rozdielu veku, sociálneho zázemia, príslušnosti tráviť zmysluplne svoj voľný čas. Podieľame sa tak na rozvoji ich záujmov, talentu, nadania a sebauvedomenia a formovania zmyslu ako hodnotne tráviť svoj voľný čas...

Ak ste sa rozhodli venovať nám svoj čas a zúčastniť sa niektorého podujatia, prosím urobte tak a vyberte si z kalendára podujatí, ktoré sa nachádzajú v sekcii Podujatia a príďte s nami stráviť svoj voľný čas v pohode a s úsmevom na tvári.

Mgr. Anna Veselková
riaditeľ CVČ Turzovka

 
Pedagogickí zamestnanci Tlač Email

Riaditeľ: Mgr. Rastislav Bakajsa

Zástupca riaditeľa pre CVČ: Mgr. Anna Veselková, Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript , tel. kontakt 0918 663 173

Externí zamestnanci - vedúci ZÚ

 
Oddelenia Tlač Email

Centrum voľného času ponúka činnosť a programy formou:

  • pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových krúžkoch a kluboch
  • príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami pre účastníkov záujmových krúžkov a širokú verejnosť
  • prázdninovej činnosti - v pobytových a prímestských táboroch
  • poradenskej činnosti týkajúcej sa odbornej konzultácii v rámci jednotlivých oddelení
  • organizácia podujatí na základe dopytu verejnosti
Celý článok...
 
Dokumenty Tlač Email
 


[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size