Oddelenia Tlač Email

Centrum voľného času ponúka činnosť a programy formou:

  • pravidelnej záujmovej činnosti v záujmových krúžkoch a kluboch
  • príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorazovými alebo opakujúcimi sa podujatiami pre účastníkov záujmových krúžkov a širokú verejnosť
  • prázdninovej činnosti - v pobytových a prímestských táboroch
  • poradenskej činnosti týkajúcej sa odbornej konzultácii v rámci jednotlivých oddelení
  • organizácia podujatí na základe dopytu verejnosti

U nás túto činnosť zabezpečujú jednotlivé oddelenia:

01ODDELENIE RIADENIA

02ODDELENIE EKONOMICKÉ A PERSONÁLNE

03ODDELENIE KULTÚRNE A SPOLOČENSKO VEDNÉ

Zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť na základe záujmu detí v oblasti spoločenských vied a aktívneho oddychu detí a mládeže, v oblasti informatiky a techniky. Cieľové zameranie výchovnej oblasti: pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti, kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa, vyjadrovať svoj názor, vedieť vypočuť opačný názor,využívať všetky dostupné formy komunikácie, vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty.. ďalej :

Zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť na základe záujmu detí v oblasti kultúry, organizuje krúžky, súťaže a podujatia pre žiakov MŠ a ZŠ v oblasti kultúrno – umeleckej.  Cieľové zameranie výchovnej oblasti:
posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí,rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu,rozvíjať talent a špecifické schopnosti,
rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia,
podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení/záujmovej oblasti,objavovať krásu v bežnom živote..

04ODDELENIE PRÍRODOVEDNO-ENVIROMENTÁLNE

Realizuje krúžky a podujatia zamerané na ekologické otázky, tvorbu a ochranu životného prostredia, environmentálnu výchovu a prírodu. S touto činnosťou začína pracovať už s deťmi v predškolskom veku. Organizuje krúžky a súťaže v oblasti prírodovedných vied. Cieľové zameranie výchovnej oblasti:
pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia, rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia, byť zodpovedný voči prírode, rozširovať si znalosti v oblasti prírodných vied, chovu zvierat.

05ODDELENIE VZDELÁVANIA

Zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť v oblasti cudzích jazykov. Ide o jazykové krúžky pre začiatočníkov a pokročilých. Tak isto sa tu realizujú jazykové krúžky pre tých najmenších a to pre deti MŠ.  Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh, rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania, získavať nové poznatky a informácie,
získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu.

06ODDELENIE TELOVÝCHOVY A ŠPORTU

Svoju činnosť zameriava na rozvoj čo najširších športových aktivít detí a mládeže, podporuje rozvoj schopností, nadania a tvorivosti. Touto činnosťou zároveň prispieva k relaxácii aktívneho oddychu, duševnej a fyzickej regenerácii síl. Cieľové zameranie výchovnej oblasti: rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom, pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog, pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia, pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy, poznať základné princípy zdravého životného štýlu, rozvíjať športový talent a schopnosti.

 
[+]
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size